Oznámenie o doručení správy o hodnotení činnosti "Lom Hradová - rozšírenie ťažby"

Oznamujeme občanom, že dňa 12.02.2018 bola Mestskej časti Košice.-Sever ako dotknutej časti doručená správa o hodnotení činnosti : "Lom Hradová - rozšírenie ťažby". Správa je k nahliadnutiu do 14.03.2018 na Miestnom úrade mestskej časti Košice-Sever, Festivalové námestie 2, Košice alebo na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky : http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/lom-hradova-rozsirenie-tazby .  

Vyvesené: 13.02.2018

Zvesené: 15.03.2018