Oznámenie o dobrovoľnej dražbe PDS č. 218/16-2014

Dražobník: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice

Navrhovateľ dražby: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ul. Národná trieda 76, 78, 80 v Košiciach v zastúpení PROBYT Plus s.r.o. Košice 

Dátum konania dražby: 12.07.2016 o 10.00 hod.

Miesto konania dražby:  Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice

Predmet dražby: byt č. 14 na 4. p. bytového domu na ul. Národná trieda 80 v Košiciach a spoluvlastnícke podiely k spoločným priestorom a pozemku