Oznámenie o dobrovoľnej dražbe nehnuteľnosti

Dražobník: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Navrhovateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Predmet dražby: stavba - chata Ždiar súp.č. 366 na parcele č. 1712/4 (vrátane vonkajších úprav) a pozemku registra C KN parc. č. 1712/4, lesný pozemok s výmerou 60 m2, katastrálne územie Kojšov, obec Kojšov, okres Gelnica, zapísané na liste vlastníctva č. 691.