Mestská časť poslednýkrát vyzýva majiteľov starých prístreškov MHD na Severe

Mnohí ste MÚ MČ Košice – Sever už kontaktovali s otázkami i sťažnosťami ohľadom starých prístreškov MHD.  Nachádzajú sa najmä na Watsonovej ulici, ale nájdete ich aj na Podhradovej, pri Technickej univerzite či Lokomotíve.  Ide o prístrešky, ktoré špatia okolie, pretože sa o ne nikto nestará. Sú majetkom súkromných firiem, ktoré by sa o ich správu a údržbu mali starať aj podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta o zriaďovaní, správe, odstraňovaní zastávok a prístreškov hromadnej dopravy osôb, no skutočnosť je iná.

Údržbu vykonali majitelia niekoľkokrát iba na základe výzvy mestskej časti , no nie pravidelne. Prístrešky s kioskami už neprevádzkujú, sú opustené a ideálne pre vyčíňanie vandalov.

Preto mestská časť už v novembri minulého roka začala  rokovania s majiteľmi a chcela nájsť spoločné riešenie na opravu alebo odstránenie prístreškov. Rovnako iniciovala niekoľko stretnutí s odbornými referátmi na Magistráte, aby situáciu riešila komplexne. Keďže majitelia prístreškov aj napriek urgenciám zo strany mestskej časti a mesta doteraz k náprave nepristúpili, Mestská časť Košice – Sever v spolupráci s Mestom Košice poslednýkrát vyzývajú k bezodkladnému odstráneniu nevyhovujúceho technického stavu a estetického vzhľadu prístreškov, ktorý môže ohroziť zdravie a bezpečnosť cestujúcich.

S ohľadom na skutočnosť, že pozemok pod prístreškom MHD v súčasnosti vlastníci užívajú bez právneho titulu, MČ vyzýva na majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod prístreškom MHD s jeho vlastníkom - Mestom Košice. Výzva majiteľom je vyvesená na sklenených tabuliach jednotlivých prístreškov.

V prípade, ak nedôjde v lehote do 15.09.2013 k odstráneniu nedostatkov na prístreškoch MHD, MČ Košice-Sever požiada stavebný úrad, aby v súlade s ust. § 87 ods. 1 Stavebného zákona, nariadil vlastníkovi uskutočniť nevyhnutné úpravy na stavbe, prípadne stavbu nariadil odstrániť.

V zmysle ustanovenia § 86 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku je vlastník stavby povinný udržiavať stavbu v dobrom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa čo najviac predĺžila jej užívateľnosť.

Zoznam nevyhovujúcich prístreškov na území MČ Košice – Sever

OC Mier                               obojsmerne

Krajský úrad                        obojsmerne

Botanická záhrada             smerom na Terasu

Obchodná akadémia        smerom na Hlinkovú

Štadión TU                          smerom do centra

OC Beta                               obojsmerne

Zoborská                             smerom do centra

Cyklistická                           smerom do centra

Atletická                               smerom do centra

Technická univerzita         OC Merkúr

Technická univerzita     

Technická univerzita         Letná

Lokomotíva                        obojsmerne

Polianska                           OC Podhradová

Polianska