Komisia dopravy, výstavby, investícií a životného prostredia nesúhlasí so zmenu územného plánu

Mimoriadne zasadnutie komisie dopravy, výstavby, investícií a životného prostredia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, ktorého sa zúčastnili aj zástupcovia útvaru hlavného architekta mesta Košice, vyslovilo nesúhlas s navrhovanou zmenou územného plánu na Severe a z uvedeného dôvodu neodporúča schváliť tento návrh Miestnemu zastupiteľstvu na jeho zasadnutí 24. novembra 2011.

Informáciu o navrhovaných zmenách v lokalitách Hrbová, Kamenné a Amfiteáter zobrali členovia komisie na vedomie a ani zo strany občanov ani zo strany poslancov nezazneli žiadne pripomienky.

K zmene v lokalite Slovenská - Hlinková, po oboznámení sa s problematikou, boli vznesené otázky občanov a poslancov.  Všetky otázky boli zo strany zástupcov ÚHA zodpovedané, pričom boli spomenuté výhody aj nevýhody tohto návrhu.

Miestny úrad Mestskej časti Košice – Sever, na základe podnetov obyvateľov, monitoruje situáciu na Slovenskej ulici a sleduje zmeny a snahy asociálov na zhromažďovanie a prebývanie v opustených objektoch, problémy s prevádzkami a dopravou, ktoré sa snažil čiastočne riešiť aj formou dopravných obmedzení. Riešením problému s nepresným zadefinovaním zóny by bolo vypracovať  územný plán zóny, ten je však podmienený vysporiadanými majetkovými pomermi. Ing. Jerguš za ÚHA zároveň upozornil, že je na škodu ak sa zastaví rozvoj lokality, ak sa nič nestavia, lebo pozemky strácajú svoju hodnotu.

Po zvážení situácie preto komisia hlasovaním neodporučila Miestnemu zastupiteľstvu schválenie návrhu zmeny ÚPN HSA Košice 2011, Mestská časť Košice – Sever, Lokalita 3,2, Slovenská –Hlinkova.  Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever sa situáciou bude zaoberať na svojom zasadnutí 24. novembra 2011 v zasadačke Miestneho úradu, Festivalove námestie 2. Všetci obyvatelia Severu sú srdečne pozvaní.

http://www.kosicesever.sk/clanok/ix-rokovanie-miestneho-zastupitelstva