IX. rokovanie Miestneho zastupiteľstva

Košice, 16. november 2011

 

P O Z V Á N K A

V zmysle ustanovenia § 15 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

IX.  zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever,

ktoré sa uskutoční dňa

24. novembra 2011 (štvrtok)  o 16.30 hod.               

v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice

 

s týmto programom:

1.     Otvorenie zasadnutia

2.     Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, voľba návrhovej a mandátovej komisie

3.     Schválenie programu rokovania

4.     Návrh na I. zmenu programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na rok 2011

5.     Návrh Zmien a doplnkov ÚPN HSA Košice 2011

6.     Návrh Poriadku odmeňovania zamestnancov Mestskej časti Košice - Sever

7.     Informácia o príprave vianočných podujatí

8.     Rôzne

9.     Záver

 

 

Marián Gaj

Starosta

 

Materiály budú zverejnené obvyklým spôsobom dňa 21.11.2011 po prerokovaní navrhovaných bodov vo finančnej komisii a komisii dopravy, výstavby, investícií a životného prostredia