IV. rokovanie Miestneho zastupiteľstva

Košice, 27. apríla 2011

 

P O Z V Á N K A

 

V zmysle ustanovenia § 15 ods. 4 zákona č.  401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

IV.  zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever,

ktoré sa uskutoční dňa

5. mája 2011 (štvrtok)  o 15.00 hod.        

v zasadačke Miestneho úradu v Košiciach, Festivalové námestie 2, Košice

 

s týmto navrhovaným programom:

1.    Otvorenie zasadnutia

2.    Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, voľba návrhovej a mandátovej komisie

3.    Schválenie programu rokovania

4.    Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva

5.    Informácia o činnosti starostu za obdobie od posledného zasadnutia Miestneho zastupiteľstva

6.    Správa o činnosti miestnej kontrolórky za obdobie od 08.02.2011 do 27.04.2011

7.    Doplnenie členov komisií Miestneho zastupiteľstva

8.    Návrh Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva

9.    Návrh Poriadku odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva a zástupcu starostu

10.  Návrh Organizácie miestneho úradu

11.  Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na roky 2011 až 2013

12.  Návrh zmeny Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice - Sever č. 30

       „Trhový poriadok pre trhoviská pri OC Merkúr, pri OC Mier a príležitostné trhy“

13.  Preplatenie nevyčerpanej dovolenky predchádzajúcej starostky

14.  Interpelácie a dopyty poslancov

15.  Rôzne

16.  Záver

 

 

 

 

Marián Gaj

Starosta