II. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

                                                                        MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - SEVER
Košice, 12. januára 2023

 

                                                                                      PO Z V Á N K A


V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

                                                                                    z v o l á v a m


                               II. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever,
ktoré sa uskutoční dňa
                                                     25. januára 2023 (streda) o 16. 00 hod.
v zasadačke Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice
s týmto navrhovaným programom:


1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Voľba mandátovej komisie a návrhovej komisie
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Voľba predsedov a členov komisií miestneho zastupiteľstva
5. Správa kontrolóra mestskej časti o kontrolnej činnosti za rok 2022
6. Správa kontrolóra mestskej časti o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2022
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra mestskej časti na 1. polrok 2023
8. Správa o činnosti starostu Mestskej časti Košice – Sever za obdobie od 01.09.2022 do 31.12.2022
9. Harmonogram zasadnutí Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever a Miestnej rady MČ Košice – Sever na 1. polrok 2023
10. Interpelácie poslancov
11. Rôzne
12. Záver

                                                                    Ing. František Ténai, MBA v. r.
                                                                                  starosta