II. rokovanie Miestneho zastupiteľstva

Košice, 19.1.2011

 

P o z v á n k a

 

V zmysle ustanovenia § 15 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov § 13 ods. 4 písm. a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zmien

 

z v o l á v a m

 

II.  zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever,

 

ktoré sa uskutoční dňa

                                              27. januára 2011 (štvrtok)  o  15:00 hod.                                                         

 

v priestoroch Technickej univerzity v Košiciach, Letná 9

Hlavná budova, blok B, poslucháreň P 27

 

s týmto programom:

 

 1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 2. Zloženie sľubu poslanca MZ
 3. Schválenie programu rokovania
 4. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
 5. Organizačný poriadok Miestneho úradu MČ Košice - Sever - návrh
 6. Programový rozpočet MČ Košice - Sever na roky 2011-2013 - návrh
 7. Organizačné a personálne záležitosti:

a/ voľba zástupcu starostu, stanovenie okruhu úkonov a činnosti,  schválenie platu

b/ zriadenie miestnej rady a voľba jej členov

c/ zriadenie stálych komisií MZ a voľba predsedov a členov

 1. Poriadok odmeňovania poslancov MZ - návrh
 2. Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever – návrh
 3. Plán činnosti hlavnej kontrolórky MZ na prvý polrok 2011
 4. Správa o plnení uznesení
 5. Rôzne
 6. Záver

 

 

 

 

                                                                                            Marián Gaj

                                                                                              starosta