Dočasný príležitostný trh hrobnej výzdoby

Starosta Mestskej časti Košice - Sever príslušný podľa ustanovenia § 15 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s § 1 ods. 3 písm. e) Prílohy č. 2 Trhového poriadku pre príležitostné  trhy k Všeobecne záväznému nariadeniu Mestskej časti Košice - Sever č. 47 o podmienkach predaja  výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území Mestskej časti Košice - Sever a jeho Dodatku č. 1, vyhlasuje Dočasný príležitostný trh hrobnej výzdoby.