Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 97/2013

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
Veterán klub – CASSOVIA RETRO
Cena: 
720.00€
Číslo dokladu: 
97/2013

1.     Na základe Zmluvy č. 2012001242 o zverení majetku mesta do správy zo dňa 12.06.2012 má prenajímateľ v správe budovu na Stromovej ulici, súpisné číslo 3150 na parc. č. 3629/2, katastrálne územie Letná, zapísanú na LV č. 11620, ktorá je vlastníctvom Mesta Košice (ďalej len Budova).

2.     Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania časť nebytových priestorov v Budove uvedenej v ods. 1 o celkovej výmere 8m x 5m, t.j. 40 m2 (ďalej len predmet nájmu).

3.     Nájomca sa  zaväzuje predmet nájmu v súlade s touto zmluvou riadne užívať a uhrádzať dohodnuté nájomné.