Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 45/2013

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
MVCOM s.r.o.
Cena: 
1 926.00€
Číslo dokladu: 
45/2013
1. Na základe Zmluvy č. 226/2005 o zverení majetku mesta do správy zo dňa 20.4.2005 v znení neskorších dodatkov má prenajímateľ v správe budovu číslo súpisné 2269 na parc. č. 462/2 – budova Ekran v objekte Amfiteátra, na Festivalovom námestí č. 2 v Košiciach, katastrálne územie Severné mesto, zapísanú na LV č. 11620, ktorá je vlastníctvom Mesta Košice (ďalej len Budova). 2. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania kanceláriu č. 103 o výmere 54 m² nachádzajúcu sa na 1. poschodí v Budove.