Zmluva o dielo ZMLO č. 58/2012

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
ICOS, a.s. Košice
Cena: 
7 920.00€
Číslo dokladu: 
58/2012
  1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vybudovať štruktúrovanú kabeláž (ďalej len ŠK) v administratívnej budove Ekran v objekte Amfiteátra, Festivalové námestie č. 2 v Košiciach, č. súpisné 2269, nachádzajúcu sa na parcele registra „C“ KN č. 462/2 v katastrálnom území Severné Mesto (budova Amfiteátra). Pôjde o kompletnú realizáciu ŠK, vrátane kompletnej dodávky materiálu, kompletnej montáže, oživenia a uvedenia systému do prevádzky, meracích protokolov, kompletnej sprievodnej dokumentácie tak, aby bolo dielo prevádzky schopné a plne funkčné bez závad v rozsahu tak ako je to uvedené vo „Výzve na účasť vo výberovom konaní – Príloha č. 1 tejto zmluvy.

Práce na diele budú prevedené na základe:
a) dodanej obrazovej prílohy a pokynov objednávateľa, ktorého obsah je určujúci pre stanovenie rozsahu predmetu tejto zmluvy a
b) cenovej špecifikácie uvedenej v Návratke – Príloha č. 2 tejto zmluvy.

  1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených podľa čl. II, ods. 1., potrebami diela a touto zmluvou.
  2. Zhotoviteľ sa zoznámil s dodanými technickými podkladmi – Príloha č.1 tejto zmluvy, s miestom realizácie stavby, spôsobom realizácie vrátane požiadaviek objednávateľa a so všetkými okolnosťami, ktoré môžu mať vplyv na priebeh a dokončenie stavby. Toto sa netýka zmien požadovaných objednávateľom v priebehu stavby.
  3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tejto zmluvy.
  4. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a v súlade s touto zmluvou vykonané dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť za neho dohodnutú cenu.
  5. Dielo sa stáva majetkom objednávateľa zaplatením poslednej splátky dohodnutej ceny. Po odovzdaní diela je objednávateľ oprávnený ho užívať.