ZMLUVA O DIELO č. 50 / 2012 - Riešenie statickej dopravy na ulici Obrancov mieru pred blokmi č. 5-11 a 23- 29

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
Inžinierske stavby, a. s.
Cena: 
34 081.92€
Číslo dokladu: 
50/2012

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „Riešenie statickej dopravy na ulici Obrancov mieru v Košiciach pred blokmi č. 5-11 a 23-29“ špecifikovaný v čl. I tejto zmluvy a odovzdať ho objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.