Z M L U V A O D I E L O č. 46 / 2013

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
JTB, s. r.o.
Cena: 
3 590.00€
Číslo dokladu: 
46/2013

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o dielo, ktorou sa zhotoviteľ zaväzuje, že pre objednávateľa vykoná odborné prehliadky a odborné skúšky, revízie vyhradených elektrických zariadení, bleskozvodov a prenosných spotrebičov v objektoch uvedených v odseku 2 a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za ich vykonanie. Rozsah prác a množstvo objektov vychádza z cenovej ponuky 2. príloha, ktorú vypracoval zhotoviteľ podľa predloženej výzvy na účasť vo výberovom konaní, ale riadi sa skutočnými potrebami objednávateľa podľa predložených osobitných objednávok.