Nájomná zmluva č. 1047/2012/CE

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
Slovenská sporiteľňa, a. s.
Cena: 
120.00€
Číslo dokladu: 
44/2012

1.1 Prenajímateľ vykonáva na základe zmluvy uzavretej s vlastníkom - mestom Košice správu nehnuteľnosti - pozemku parcela registra C KN č. 7198/1, nachádzajúceho sa v Košiciach, katastrálne územie Severné mesto, zapísaného na LV č. 11620 (ďalej len „Nehnuteľnosť“).

1.2 Predmetom tejto Zmluvy je nájom časti Nehnuteľnosti podľa bodu 1.1 o celkovej výmere 2m², (ďalej len „Predmet nájmu“). Prenajímaná časť pozemku (Predmet nájmu) sa nachádza/je situovaný v blízkosti novinového stánku na Polianskej ulici v Košiciach a je vyznačená na grafickej prílohe č. 1 tejto Zmluvy, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

1.3 Nájomca je oprávnený Predmet nájmu užívať za účelom inštalácie a prevádzky bankomatu – TUBUS exteriérový bankomat.