Zverejnenie zámeru priameho prenájmu

Mestská časť Košice – Sever podľa ust. § 9a ods. 5, 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. zverejňuje zámer priameho prenájmu oploteného areálu miniaturgolfového ihriska na Hornom Bankove v Košiciach, spolu s bufetom a výdajňou športových potrieb. Cenové ponuky je možné predkladať v lehote do 01.11.2017.

Vyvesené dňa 17.10.2017

Zvesené dňa 2.11.2017