Zverejnenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia

V súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňujeme návrh zmien Návrh VZN Mestskej časti Košice - Sever o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti a Návrh VZN Mestskej časti Košice - Sever, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie MČ Košice - Sever č. 44_2009 o čistote a o verejnom poriadku, ktoré budú predmetom rokovania na III. zasadnutí Miestneho  zastupiteľstva Mestskej časti  Košice – Sever dňa 22. marca 2023.

 

K návrhu zmien VZN môžu fyzické osoby a právnické osoby v zmysle § 6 ods. 4 cit. zákona v lehote 10 dní od zverejnenia návrhu zmien VZN  -do 13.3.2023 - k nemu uplatniť pripomienku, a to v písomnej forme, elektronicky – info@kosicesever.sk alebo ústne do zápisnice na MÚ MČ Košice - Sever, Festivalové námestie 2, Košice.