Zmena otváracích hodín v Senior dome

Na základe uznesenia č. 162/2012 z XX. zasadnutia MZ MČ Košice – Sever zo dňa 19. 12. 2012 je Senior dom v roku 2013 otvorený od pondelka do piatku v čase od 13.00 do 17.00 hodiny pod dohľadom pracovníka MÚ. 

Týmto uznesením sa skončil aj zmluvný vzťah s prevádzkovateľom a správcom  Senior domu.  Všetky služby (občerstvenie, upratovanie apod.), ktoré poskytoval, si od januára zabezpečujú seniori vo vlastnej réžii.  K dispozícii majú kuchynku, kde sa nachádza kávovar, rýchlovarné konvice a drobný kuchynský inventár.

Všetkých návštevníkov Senior domu upozorňujeme, aby sa riadili pokynmi povereného zamestnanca Miestneho úradu MČ Košice – Sever  v súlade s Organizačným poriadkom a Štatútom Senior domu.

 

Predseda Rady seniorov pozýva na stretnutie s poslancami

Vážený pán starosta,

vážený pán poslanec,

vážená pani poslankyňa,

dovoľujem si  Vás všetkých pozvať na stretnutie s Radou seniorov pri Senior dome na Severe a zástupcami Miestneho úradu Košice – Sever  v  pondelok  14. 1. 2013 o 17.00 hodine do Senior domu na Severe na ulici Obrancov mieru č. 2 v Košiciach. Témou stretnutia bude diskusia o prevádzkovaní Senior domu  v nasledujúcom období.

Uznesením č. 162/2012 z XX. zasadnutia MZ MČ Košice – Sever zo dňa 19. 12. 2012 ste rozhodli, že Senior dom bude v roku 2013 otvorený od pondelka do piatku v čase od 13.00 do 17.00 hodiny pod dohľadom pracovníka MÚ.  S touto zmenou súvisí aj ukončenie zmluvného vzťahu  s doterajším prevádzkovateľom Attilom Boldim, ktorý z priestorov Senior domu odnesie väčšinu inventáru ako stoly, stoličky, kuchynský riad a pod., keďže sú jeho súkromným majetkom. Obávame sa, že od januára 2013 nebude môcť  Senior dom fungovať tak ako doteraz. Staré stoly a stoličky – ich počet a stav-, ktoré sú majetkom MÚ nebudú vyhovovať pre súčasnú širokú škálu činností a krúžkov.

Máme za to, že širšia diskusia o budúcnosti  financovania a fungovania Senior domu na Severe by mohla prispieť k štandardu alebo novému riešeniu, ktorý by bol pre našich členov prijateľný a porovnateľný ako  v roku 2012.

S úctou                                                                                                             

Ing. Ladislav Šimko

Predseda Rady seniorov