Zimná údržba komunikácií

V zmysle Štatútu mesta Košice a Operačného plánu zimnej údržby správu a údržbu pozemných komunikácií na území mestskej časti Košice-Sever, vrátane zimnej údržby,  vykonáva Mesto Košice prostredníctvom firmy KOSIT, a.s.

 

Zimnú údržbu na mestských komunikáciách v meste Košice koordinuje Magistrát mesta Košice – Referát dopravy a vykonávajú organizácie prostredníctvom Operačného plánu zimnej údržby pre mesto  Košice https://www.kosice.sk/mesto/doprava-v-kosiciach .

 

KOSIT a.s.  – zabezpečujú zimnú údržbu podľa vlastného plánu zimnej údržby,

                        https://www.kosit.sk/obyvatelia/zimna-udrzba-komunikacii/

DPMK – zabezpečujú zimnú údržbu dopravných plôch podľa vlastného plánu zimnej údržby,

SMsZ – zabezpečuje zimnú údržbu podľa vlastného plánu zimnej údržby

NDS a.s, Košice na ŠC I. triedy -  samostatne riadi a zabezpečuje zimnú údržbu podľa vlastného plánu zimnej údržby.

 

Dôležité telefónne čísla :

 

Dispečing referátu dopravy     16 126, 6419 736  mobil:  0903 602 383

 

Dispečing Kosit a.s.                   727 07 81 mobil:  0907 548 620    

 

Dispečing DPMK a.s.                 622 59 25    mobil:  0905 647 588

      

Ústredňa SMsZ                          623 32 25, 622 14 00

 

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dispečing     636 73 83,  600 55 15   mobil:   0914 777 974    

 

Operačné pracovisko Mestskej polície    159