Zámer prenájmu nehnuteľného majetku priamym prenájmom v MČ Košice - Sever

Mestská časť Košice – Sever zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok priamym prenájmom žiadateľom.

Prenajímateľ: Mestská časť  Košice – Sever, Festivalové nám. č. 2, 040 01 Košice
 

1. Predmet nájmu a jeho identifikácia:

Predmetom nájmu  sú nebytové priestory nachádzajúce sa na 1. poschodí Denného centra MČ Košice – Sever, ul. Obrancov mieru č. 2 v Košiciach:

-  miestnosť č. 1 o výmere   17,80 m2

-  miestnosť č. 2  o výmere  18,80 m2

-  servisné priestory vo veľkosti ½, t.j. 7 m2).

Budova Denného centra, v ktorej sa predmet nájmu nachádza  je vlastníctvom mesta Košice a bola zverená do správy  Mestskej časti Košice – Sever  Zmluvou o zverení do správy č. 113/2005 zo dňa 21.3.2005.

Účel:   vzdelávanie a kultúra

Cena nájmu: nájomné 45,00 € mesačne;  služby 112,50 € mesačne. 

2. Doba nájmu:  čas neurčitý

3. Záujemcovia môžu písomne predložiť cenovú ponuku najneskôr  v lehote do  31.8.2016  do 12.00 hod, s uvedením identifikačných údajov a účelu nájmu.

 

Cenovú ponuku je potrebné zaslať, alebo osobne doručiť na adresu Mestská časť Košice – Sever, Festivalové nám. č. 2, 040 01  Košice s vyznačením „Neotvárať: zámer prenájmu nehnuteľnosti“.


Bližšie informácie poskytne odd. právnych a organizačných činností, č.t. 0907 291 911.

 

Košice  17.08.2016

Publikoval:  organizačno právne odd.

                     MÚ MČ Košice - Sever             

                                  

                                                                                                                Marián Gaj, v.r.

                                                                                                                   starosta

 

 

Zverejnené: 17.08.2016

Zvesené: 31.08.2016 o 16:00 hod.