Zámer prenajať nehnuteľný majetok priamym prenájmom v MČ Košice - Sever

Mestská časť Košice – Sever zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok priamym prenájmom
v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v platnom znení


Prenajímateľ: Mestská časť  Košice – Sever, Festivalové nám. č. 2, 040 01 Košice
 

1. Predmet nájmu a jeho identifikácia:
Predmetom nájmu  je časť pozemku, vo vlastníctve mesta Košice, zvereného do správy Mestskej časti Košice – Sever  Zmluvou o zverení do správy,   a to parc. C KN č. 2677/1 – zast. plochy a nádvoria o výmere 125 m2,  evidovanej na LV č. 11620 pre kat. úz. Severné mesto.

2. Doba nájmu: od 15.03.2016 na dobu neurčitú

3. Záujemcovia môžu písomne predložiť cenovú ponuku najneskôr  v lehote do  15. marca 2016 do 16.00 hod, s uvedením identifikačných údajov a účelu nájmu.

Cenovú ponuku je potrebné zaslať, alebo osobne doručiť na adresu Mestská časť Košice – Sever, Festivalové nám.č. 2, 040 01  Košice s vyznačením „Neotvárať: zámer prenájmu nehnuteľnostti“.

 

Bližšie informácie poskytne odd. právnych a organizačných činností, č.t. 0915 999 334.