Za vyhadzovanie nadrozmerného odpadu hrozí pokuta do 99 EUR

Zberné nádoby na komunálny odpad

S účinnosťou od 01.01.2012 vošiel do platnosti nový harmonogram zberu objemových komunálnych odpadov. Objemný odpad môžeme definovať ako odpad, ktorý svojim charakterom a tvarom nie je možné umiestniť do bežnej zbernej nádoby na komunálny odpad. Lebo to nie je bežný komunálny odpad, ktorý vzniká z domácností a rozmerovo nevojde do zbernej nádoby. Jedná sa najmä o nábytok, dvere, panely, umakartové jadrá, sanitu – umývadlá, WC misy, vane, elektronický a elektrický odpad – televízory, počítače, chladničky apd.

V platnom znení zmeny VZN č.99 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice je   z a k á z a n é   ukladať objemný odpad, drobný stavebný odpad a oddelene vytriedený odpad z domácností s obsahom škodlivín na stanovištiach vyhradených na bežný zber komunálnych odpadov v mieste ich vzniku. Porušenie tohto ustanovenia je sankcionované podľa priestupkového zákona pokutou do výšky 99 €.

Mesto v spolupráci so spoločnosťou KOSIT a.s. navrhlo zber objemového odpadu formou posilnenia stanovíšť pre veľkokapacitné kontajnery v rámci tzv. „celoročného upratovania“. V meste bude rozmiestnených ďalších 72 ks veľkokapacitných kontajnerov, v mesiacoch marec až november 2012, čo predstavuje nárast o 1 až 2 ks kontajnerov, na mesiac, najmä vo veľkých MČ. Návrh stanovíšť veľkokapacitných kontajnerov je po dohode so spoločnosťou KOSIT a.s. v kompetencii MČ.

Občan má podľa platného VZN č. 99 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice možnosť umiestniť objemový odpad :

1) Do zberných dvorov, ktoré prevádzkuje spoločnosť KOSIT a.s.

- Pri bitúnku č. 11,MČ Juh

- Jesenského č.4, MČ Staré mesto

- Popradská ul., MČ Západ

2) Ukladať do veľkokapacitných kontajnerov v rámci tzv. „celoročného upratovania“.