XXVII. rokovanie Miestneho zastupiteľstva

Košice, 5. júna 2013

P O Z V Á N K A

V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

XXVII.  zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever,

ktoré sa uskutoční dňa

12. júna 2013 (streda)  o 15.00 hod.

v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice

s týmto navrhovaným programom:

1.     Otvorenie zasadnutia

2.     Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, voľba návrhovej a mandátovej komisie

3.     Schválenie programu rokovania

4.     Správa o činnosti starostu MČ Košice – Sever

5.     Správa o plnení uznesení MZ

6.     Správa o činnosti miestnej kontrolórky MČ Košice – Sever v období od 6.3.2013 do 5.6.2013

7.     Návrh Plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na 2. polrok roku 2013

8.     Záverečný účet MČ Košice – Sever za rok 2012

9.     Schválenie súdneho zmieru v spore s p. Júliou Keuschovou, návrh zmeny Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na rok 2013

10.  Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky za účelom spolufinancovania modernizácie a revitalizácie detských ihrísk v MČ Košice - Sever

11.  Prerokovanie platu starostu a kontrolóra MČ Košice – Sever na rok 2013

12.  Správa o stave vybavenia dopytov a podnetov občanov zaznamenaných počas poslaneckých dní do poslaneckej knihy

13.  Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever

14.  Interpelácie a dopyty poslancov

15.  Rôzne

16.  Záver

 

„podpísané“

Marián Gaj

starosta