XXIV. rokovanie Miestneho zastupiteľstva

Košice, 22. apríla 2013

P O Z V Á N K A

V zmysle ustanovenia druhej vety § 12 ods. 1 v spojení s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovením § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

XXIV.  zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever,

ktoré sa uskutoční dňa

29. apríla  2013  (pondelok)  o 15. 00 hod.        

v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice

s týmto navrhovaným programom:

1.     Otvorenie zasadnutia

2.     Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, voľba návrhovej a mandátovej komisie

3.     Schválenie programu rokovania

4.     Výsledky ankety organizovanej Miestnym úradom MČ Košice – Sever v mesiaci marec 2013

5.     Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky za účelom spolufinancovania modernizácie a revitalizácie detských ihrísk v MČ Košice – Sever vo vybraných lokalitách

6.     Prerokovanie Uznesení č. 191/2013 a 193/2013 prijatých na XXIII. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 4.4.2013, ktorých výkon bol pozastavený

7.     Záver

 

Marián Gaj

starosta

Materiály k bodom 4. a 5. budú na web doplnené v piatok 26.4.2013.