XX. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva - pokračovanie

Košice, 20. decembra 2012

P O Z V Á N K A

V zmysle ustanovenia § 15 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

pokračovanie XX. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever,

ktoré sa uskutoční dňa

2. januára 2013  (streda)  o 15.00 hod.

v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice

v zmysle čl. V. bod 6. Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever na prerokovanie nasledujúcich zostávajúcich bodov schváleného programu:

 9.  Zmena územného plánu zóny

10.  Poskytnutie mimoriadneho finančného príspevku na pomoc rodinám v náhlej núdzi

11.  Interpelácie a dopyty poslancov 

12.  Informácia o zmene Uznesenia č. 46/2011 Viacúčelové ihrisko ZŠ Polianska

13.  Vytvorenie spoločného Miestneho úradu MČ Košice – Sever a MČ Košice – Staré mesto

14.  Záver

 

Marián Gaj

starosta