XVII. rokovanie Miestneho zastupiteľstva

Košice, 12. septembra 2012

P O Z V Á N K A

V zmysle ustanovenia § 15 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

XVII.  zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever,

ktoré sa uskutoční dňa

19. septembra 2012 (streda)  o 14.00 hod.

v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice

 

s týmto navrhovaným programom:

1.     Otvorenie zasadnutia

2.     Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, voľba návrhovej a mandátovej komisie

3.     Schválenie programu rokovania

4.     Zahusťovanie bytovej a domovej výstavby v MČ Košice – Sever

5.     Informácia o stavebných  aktivitách v MČ Košice – Sever

6.     Správa o činnosti starostu MČ Košice–Sever

7.     Správa o plnení uznesení zo zasadnutí MZ

8.     Správa o činnosti kontrolórky MČ Košice – Sever za obdobie od 21.6.2012 do 12.09.2012

9.     Správa o stave vybavenia dopytov a podnetov občanov zaznamenaných počas poslaneckých dní

        do poslaneckej knihy

10.  Monitorovacia správa Programového rozpočtu MČ Košice – Sever k 30.06.2012

11.  Prehľad čerpania rozpočtu MČ Košice – Sever k 31.08.2012

12.  Zmena Uznesenia MZ MČ Košice – Sever č. 121 alebo č. 122/2012 z dôvodu rozporu

13.  Východiská Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2013

14.  Prehľad výpočtovej techniky na MÚ MČ Košice – Sever (software)

15.  Rôzne

-   Informácia o znížení maximálnej povolenej rýchlosti na Čermeľskej ceste

     -   Informácia o Pošte č. 9 na Podhradovej

-   Informácia o zmene názvu Námestia Nádeje

-   Informácia o výberovom konaní pre výber dodávateľa telefónnej ústredne a štruktúrovanej

    kabeláže

-   Informácia o prevádzke Senior domu

-   Informácia o pripravovaných všeobecne záväzných nariadeniach MČ Košice - Sever  

16.  Interpelácie a dopyty poslancov

17.  Záver

 

 

„podpísaný“

Marián Gaj

Starosta

 

V prípade záujmu Vám pracovníci kancelárie prvého kontaktu (KPK) vytlačia požadované materiály na počkanie.