XVI. rokovanie Miestneho zastupiteľstva

Košice, 30. júla 2012

P O Z V Á N K A

V zmysle ustanovenia § 15 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

XVI.  zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever,

ktoré sa uskutoční dňa

6. augusta 2012 (pondelok)  o 14. 00 hod.

v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice

s týmto navrhovaným programom:

1.     Otvorenie zasadnutia

2.     Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, voľba návrhovej a mandátovej komisie

3.     Schválenie programu rokovania

4.     Prerokovanie 3. zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2012 

5.     Rôzne

6.     Záver

 

„podpísaný“

Marián Gaj

starosta