XV. rokovanie Miestneho zastupiteľstva

Košice, 10. júla 2012

P O Z V Á N K A

V zmysle ustanovenia § 15 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

XV.  zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever,

ktoré sa uskutoční dňa

17. júla 2012 (utorok)  o 14.00 hod.

v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice

s týmto navrhovaným programom:

1.     Otvorenie zasadnutia

2.     Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, voľba návrhovej a mandátovej komisie

3.     Schválenie programu rokovania

4.     Prerokovanie Návrhu odmeňovania poslancov MZ MČ Košice – Sever

5.     Prerokovanie 3. zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2012 

6.     Rôzne

7.     Interpelácie a dopyty poslancov

8.     Záver

Marián Gaj

starosta