XIX. rokovanie Miestneho zastupiteľstva

Košice, 14. novembra 2012

P O Z V Á N K A

V zmysle ustanovenia § 15 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

XIX.  zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever,

ktoré sa uskutoční dňa

21. novembra 2012 (streda)  o 14.00 hod.

v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice

s týmto navrhovaným programom:

1.     Otvorenie zasadnutia

2.     Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, voľba návrhovej a mandátovej komisie

3.     Schválenie programu rokovania

4.     Správa o činnosti starostu MČ Košice – Sever

5.     Správa o plnení uznesení MZ

6.     Správa o činnosti miestnej kontrolórky MČ Košice - Sever

7.     Prehľad čerpania Programového rozpočtu MČ Košice – Sever k 31.10.2012

8.     Programový rozpočet  MČ Košice – Sever na rok 2013 - informácia

9.     Správa o stave vybavenia dopytov a podnetov občanov zaznamenaných počas poslaneckých dní do poslaneckej knihy

10.  Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever  

11.  Prehľad výpočtovej techniky na MÚ MČ Košice – Sever (software)

12.  Stanovenie sumy úhrady za donášku stravy pre klientov opatrovateľskej služby

13.  Informácia o súdnom spore s p. Júliou Keuschovou

14.  Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky za účelom spolufinancovania modernizácie a revitalizácie detských ihrísk v MČ Košice - Sever

15.  Návrh 5. zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2012

16.  Interpelácie a dopyty poslancov

17.  Rôzne

18.  Záver

 

Marián Gaj

starosta