VZN č. 56/2022 o podmienkach predaja výrobkov a poskytnutia služieb na trhových miestach na území Mestskej časti Košice – Sever

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - SEVER

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sever v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákonom č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a zákonom č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 178/1998 Z. z.“) sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území Mestskej časti Košice – Sever (ďalej len „VZN“).

Všeobecne záväzné nariadenie

č.  56/2022

o podmienkach predaja výrobkov a poskytnutia služieb na trhových miestach na území Mestskej časti Košice – Sever

(ďalej len „VZN“ alebo „nariadenie“)