VZN č. 52/2016 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom

      V súlade s § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasujeme Všeobecné záväzné nariadenie Mestskej časti Košice - Sever č. 52/2016 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom, ktoré bolo schválené na  XIV. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti  Košice – Sever,  dňa 14.9.2016,  Uznesením č.185/2016.     Vyvesené dňa: 23.9.2016 Zvesené dňa: 10.10.2016 Účinné od: 10.10.2016