VZN č. 52/2016 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom

      V súlade s § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasujeme Všeobecné záväzné nariadenie Mestskej časti Košice - Sever č. 52/2016 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom, ktoré bolo schválené na  XIV. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti  Košice – Sever,  dňa 14.9.2016,  Uznesením č.185/2016.
    
 
Vyvesené dňa: 23.9.2016
 
Zvesené dňa: 10.10.2016
 
Účinné od: 10.10.2016