VZN č. 51 o poskytovaní dotácií

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice – Sever č.  51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever

V súlade s § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasujeme Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice – Sever č.  51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever,  ktoré bolo schválené na XIII. zasadnutí Miestneho  zastupiteľstva Mestskej časti  Košice – Sever  dňa 22.6.2016.

Vyvesené dňa:  30.6.2016

Zvesené dňa: 15.7.2016

Účinné od: 15.7.2016