Vyhodnotenie Ankety „Plocha pre voľný pohyb psov Park duklianskych obetí“

Koncom minulého roka sa na mestskú časť i magistrát mesta obrátili občania  s požiadavkami týkajúcimi sa plochy pre voľný pohyb psov v lokalite Park duklianskych obetí. Petícia za záchranu výbehu a žiadosť o jeho zrušenie boli protichodné požiadavky, ktorým nebolo možné súčasne vyhovieť. V snahe nájsť najlepšie riešenie mestská časť zorganizovala anketu, ktorou oslovila lokálnych rezidentov.   

Do ankety sa zapojilo spolu 517 občanov. Po sčítaní všetkých anketových lístkov boli výsledky nasledovné: Za zachovanie v súčasnom stave hlasovalo 324 občanov, za presun prvkov pre výcvik psov do lokality Anička vyplnilo anketový lístok 87 občanov, za úplné zrušenie výbehu pre psov hlasovalo 114 občanov. Anketa nám poskytla množstvo údajov,  názorov a pripomienok z lokality. Výsledky boli dôležité pre ďalší postup samosprávy.

Budúca podoba a zabezpečenie jednotlivých činností súvisiacich s údržbou a správou výbehu boli predmetom pracovných rokovaní zástupcov  mesta Košice, MČ Košice-Sever a Správy mestskej zelene. Prítomní sa zhodli na potrebe prijatia konkrétnych krokov pre celkové ozdravenie zelene a úpravu vybavenia výbehu v jednotlivých etapách tak, aby sa zmiernili vplyvy na okolie a pohodu bývania v lokalite. Prvé opatrenia sa začnú realizovať na jeseň, kedy bude možné pristúpiť k údržbe stromov a preriedeniu náletových drevín. Súbežne sa rokuje o presune a vhodnej lokalizácii časti výcvikových prvkov tak, aby nerušili bývanie a zároveň aby ich bolo možné efektívne využívať v MČ Košice – Sever v lokalite Anička. Po realizácii týchto krokov, dôjde k vyhodnoteniu vplyvu na kvalitu bývania obyvateľov v Parku duklianskych obetí, kde väčšina má výhrady voči súčasnému stavu.