Vyhlásenie voľby kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever v súlade s ustanovením § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever č. 131 / 2020 zo dňa 14.12.2020 vyhlasuje voľbu kontrolóra Mestskej časti Košice - Sever.

Termín doručenia prihlášky do 25.02.2021 do 16.00 hod.

Voľba kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever sa uskutoční dňa 12. marca 2021 na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever.

Ďalšie podrobnosti k voľbe, k termínu odovzdania prihlášky a jej náležitostiam sú uvedené v prílohe.