Vyhlásenie príležitostných trhov

Starosta mestskej časti Košice - Sever príslušný podľa ustanovenia § 15 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s § 1 ods. 3 písm. e) Prílohy č. 2 Trhového poriadku pre príležitostné trhy k Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Košice - Sever č. 47 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mestskej časti Košice - Sever a jeho Dodatku č. 1,  vyhlasuje

 

 

 dočasný príležitostný trh spojený s ambulantným predajom pri príležitosti konania kultúrneho podujatia

 

„Od Kataríny po Advent“  

 

 

Priestranstvo príležitostného trhu:                    Trhoviská MČ Košice – Sever pri OC MIER,  Nám. Jána Mathého v Košiciach

 

Dátum dočasného príležitostného trhu:            od 23.11.2019 (sobota) do  01.12.2019 (nedeľa)       

 

Predajný čas:                                                        9.00 hod - 20.00 hod. 

 

Prevádzkový čas:                                                 1 hod pre predajným a po predajnom čase

 

Účastníci príležitostného predaja:                      na základe povolenia MČ