Vyhlásenie príležitostného trhu "POP UP KINO: Slávnosť v Botanickej záhrade"

Mestská časť Košice – Sever  príslušná  podľa  ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z.  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene  
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN  č. 47 a prílohami  č. 1 a č. 2 (§ 1 ods. 1 písm. e)  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Košice – Sever     
                                   
z r i a ď u j e


príležitostný  trh  konaný  počas  kultúrneho  podujatia 
„POP  UP  KINO:  SLÁVNOSŤ  V BOTANICKEJ  ZÁHRADE“ 

filmové premietanie v Botanickej záhrade UPJŠ, Mánesova  23, 040 01  Košice 
dňa  14.07.2021  v  čase  od  18.00  hod.  do  22.00  hod.

Predajný čas: 14.07.2021 od 18.00 hod. do 22.00 hod.
Prevádzkový čas začína 1.00 hod. pred predajným časom a končí 1.00 hod. po predajnom čase.