Vyhlásenie príležitostného trhu počas odpustovej slávnosti na Kalvárii

Mestská časť Košice - Sever príslušná  podľa ust. § 15 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste  Košice v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s Prílohou č. 2 k VZN  Mestskej časti Košice - Sever č. 47 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území Mestskej časti Košice - Sever v znení neskorších zmien       

                                  

                                                                                                              v y h l a s u j e

                                                           Príležitostný trh pri Odpustovej slávnosti na Kalvárii v Košiciach

 

Priestranstvo príležitostného trhu:             prístupový chodník na Kalváriu od parkoviska na Festivalovom námestí po predposlednú kaplnku na Kalvárii

 

Správca príležitostného trhu:                                 Mestská časť Košice - Sever, Festivalové nám. 2, 040 01 Košice

 

Trhové dni:                                                  14. - 15.09.2020 (pondelok a utorok)

 

Účastníci príležitostného trhu:                               SZČO, PO, predajcovia vlastnoručne vyhotovených výrobkov

 

Predajné zariadenia:                                               prenosné predajné zariadenia zabezpečené predávajúcimi na vlastné náklady (trhový stôl, stánok, príves)