Vyhlásenie príležitostného trhu počas odpustovej slávnosti na Kalvárii

Mestská časť Košice – Sever  príslušná  podľa  ustanovenia § 15 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 3 ods. 1 zákova č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a dopélnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( žinostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s Prílohou č. 2 VZN Mestskej časti Košice - Sever č. 47 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území Mestskej časti Košice - Sever v znení neskorších zmien 

 

vyhlasuje

príležitostný trh konaný pri Odpustovej slávnosti na Kalvárii v Košiciach

 

Priestranstvo príležitostného trhu:  Prístupový chodník na Kalváriu od parkoviska na Festivalovom námestí po predposlednú kaplnku na Kalvárii