Vyhlásenie príležitostného trhu – „Od Kataríny po Advent“

Starosta mestskej časti Košice - Sever príslušný podľa ustanovenia § 15 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s Prílohou č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Košice - Sever č. 56/2022 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mestskej časti Košice - Sever (ďalej len „Príloha č. 2 k VZN MČ Košice – Sever č. 56/2022“)

                                                                                                                                        vyhlasuje


                                                           dočasný príležitostný trh spojený s ambulantným predajom pri príležitosti konania kultúrneho podujatia
                                                                                                                      „Od Kataríny po Advent“


                                                                                     Priestranstvo príležitostného trhu: Námestie Jána Mathého v Košiciach
Dátum dočasného príležitostného trhu: od 24.11.2022 (štvrtok) do 27.11.2022 (nedeľa)
Predajný čas: 9.00 hod - 20.00 hod.