Vyhlásenie príležitostného trhu na Kalvárii v Košiciach

Mestská časť Košice - Sever príslušná podľa ust. § 15 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s Prílohou č. 2 k VZN Mestskej časti Košice - Sever č. 56/ 2022 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území Mestskej časti Košice - Sever v znení neskorších zmien (ďalej len „Príloha č. 2“)

v y h l a s u j e

                                                                                  Príležitostný trh pri Odpustovej slávnosti na Kalvárii v Košiciach

 

Priestranstvo príležitostného trhu: prístupový chodník na Kalváriu od parkoviska na Festivalovom námestí po predposlednú kaplnku na Kalvárii

 

Správca príležitostného trhu: Mestská časť Košice - Sever, Festivalové nám. 2, 040 01 Košice

Trhové dni: 14. - 15.09.2022 (streda a štvrtok)

Účastníci príležitostného trhu: SZČO, PO, predajcovia vlastnoručne vyhotovených výrobkov

Predajné zariadenia: prenosné predajné zariadenia zabezpečené predávajúcimi na vlastné náklady (trhový stôl, stánok, príves)

Nájomné za predajné zariadenie:

  1. voľná plocha 1,00 €/deň/m2
  2. prívesný vozík 2,50 €/deň/ks