Vyhlásenie príležitostného trhu

Starosta mestskej časti Košice - Sever príslušný podľa ustanovenia § 15 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s Prílohou č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Košice - Sever č. 56/2022 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mestskej časti Košice - Sever (ďalej len „Príloha č. 2 k VZN MČ Košice – Sever č. 56/2022“) vyhlasuje
 

                                                                                dočasný príležitostný trh spojený s ambulantným predajom

Priestranstvo príležitostného trhu: Námestie Jána Mathého v Košiciach
 

Dátum dočasného príležitostného trhu: od 28.11.2022 (pondelok) do 31.12.2022 (sobota)
 

Predajný čas: 9.00 hod - 19.00 hod.
 

Prevádzkový čas: 1 hod pred predajným a po predajnom čase
 

Účastníci príležitostného predaja: na základe povolenia MČ
 

Predávaný tovar a poskytované služby: Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb sú uvedené v Prílohe č. 2 k VZN MČ Košice – Sever č. 56/2022.