Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice – Sever č. 57/2023 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov sa dňa 22.03.2023 uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti.