Všeobecné záväzné nariadenie Mestskej časti Košice - Sever

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sever podľa §6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §14 ods. 3 písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb.. o meste Košice v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením §7 ods.4 zákona č. 583/2004 Z.z.. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ustanovuje

                                                                                Všeobecne záväzné nariadenie

                                                                                             č.55/2021

                                o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever 

                                                                    ( ďalej len "VZN" alebo "nariadenie" )

 

V Košiciach dňa 03.12.2021

 

 

Vyvesené: 03.12.2021

Prílohy: