Verejná výzva na podanie žiadostí o dotáciu - „Detské ihrisko Národná trieda 58-68 – revitalizácia detského ihriska

Mestská časť Košice – Sever v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Sever č. 51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever vyhlasuje:

 

                                                        Verejnú výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu MČ Košice - Sever

           

Oprávnení žiadatelia:

O dotáciu môžu požiadať právnické osoby, ktoré majú sídlo na území mesta Košice a ktoré pôsobia alebo vykonávajú činnosť na území MČ Košice – Sever alebo, ktoré poskytujú služby obyvateľom MČ Košice – Sever.

 

Účel poskytnutia dotácie:

Realizácia projektu „Detské ihrisko Národná trieda 58-68 – revitalizácia detského ihriska  na parcele č. 5476/1, I.etapa“ - realizácia detského ihriska v dvorovej časti ulice Národná trieda v súlade s príslušnými platnými predpismi a normami.

 

Termín na predkladanie žiadosti:

Žiadosti o dotáciu je možné doručiť v termíne od 07.10.2021 do 13.10.2021.

 

Pri podaní žiadosti je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti na Miestny úrad MČ Košice – Sever, ktorý nesmie byť neskorší, ako je dátum stanovený za posledný deň prijímania žiadosti. Miestny úrad MČ Košice – Sever vedie evidenciu písomných žiadostí o poskytnutie dotácie chronologicky, t. j. podľa dátumu doručenia žiadosti.

 

Kontakt:

Miestny úrad MČ Košice – Sever, Festivalové námestie č. 2, Košice

Telefón:          055/ 63 247 75

e-mail:             igor.vargosko@kosicesever.sk

Vybavuje:       Igor Vargoško

 

Vyvesené: 06.10.2021

Zvesené:   13.10.2021