Verejná výzva na podanie žiadostí o dotáciu

Mestská časť Košice – Sever v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Sever č. 51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever vyhlasuje:

Verejnú výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu MČ Košice - Sever

           Oprávnení žiadatelia:

            O dotáciu môžu požiadať právnické osoby, ktoré majú sídlo na území mesta Košice a ktoré pôsobia alebo vykonávajú činnosť na území MČ Košice – Sever alebo ktoré poskytujú služby obyvateľom MČ Košice – Sever.

            Účel poskytnutia dotácie:

  • Realizácia projektu „Doplnenie výcvikových prvkov vo výbehoch pre voľný pohyb psov“, ktorý pozostáva:

1. Doplnenie výcvikových prvkov vo výbehu pre voľný pohyb psov v parku Hroncova na parcele č. 2683

2. Doplnenie výcvikových prvkov vo výbehu pre voľný pohyb psov na ulici Park duklianskych obetí na parcele č. 2871/1