Verejná výzva na podanie žiadostí o dotáciu

Mestská časť Košice – Sever v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Sever č. 51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever vyhlasuje:

Verejnú výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu MČ Košice - Sever      

Oprávnení žiadatelia:

            O dotáciu môžu požiadať právnické osoby, ktoré majú sídlo na území mesta Košice a ktoré pôsobia alebo vykonávajú činnosť na území MČ Košice – Sever alebo ktoré poskytujú služby obyvateľom MČ Košice – Sever.

            Účel poskytnutia dotácie:

  • Realizácia projektu „Detské ihrisko Skautská ulica 1-4 – výmena a doplnenie hracích prvkov detského ihriska na parcele č. 4192/1“ - modernizácia detského ihriska v lokalite ulíc Skautská – Kustrova v súlade s príslušnými platnými predpismi a normami