Verejná výzva na podanie žiadostí o dotáciu

Mestská časť Košice – Sever v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Sever č. 51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever vyhlasuje:

Verejnú výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu MČ Košice - Sever       

Oprávnení žiadatelia:

            O dotáciu môžu požiadať právnické osoby, ktoré majú sídlo na území mesta Košice a ktoré pôsobia alebo vykonávajú činnosť na území MČ Košice – Sever alebo ktoré poskytujú služby obyvateľom MČ Košice – Sever.

            Účel poskytnutia dotácie:

  • Realizácia projektu „Detské ihrisko Park obrancov mieru 2-6 – revitalizácia detského ihriska na parcelách č. 2843/1 a 2843/72“ - modernizácia detského ihriska v lokalite ulíc Park obrancov mieru 2-6 – Obrancov mieru 23-29 – Národná trieda 29-39 – Hlinkova 24-30, v súlade s príslušnými platnými predpismi a normami