Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby MK/A/2024/09294-05/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice – Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa vydalo rozhodnutie o umiestnení stavby s názvom „ZP11979 Košice, Sever, RD – NN – NN_9011554“ na pozemku KN-E parcelné číslo 11386/501 v katastrálnom území Severné Mesto.

Vyvesené: 26.3.2024

Zvesené: 10.04.2024