Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti : Albert André Joseph Lefter

Naposledy sídlo/pobyt: 040 01 Košice- mestská časť Sever

Adresát si môže uloženú písomnosť č. 1003381604/2022  prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Daňovom úrade Košice, Źelezničná 1,  Košice v kancelárii č. 128 v úradných hodinách. 

Vyvesené: 22.12.2022

Zvesené: 06.01.2022

Prílohy: